GLASSMAKER / GLASSDECORATION - BARCELONA

Política de Qualitat i Medi Ambient

Fábrica vidrio entorno Masnou. Barcelona.

La direcció de RAMON CLEMENTE estableix com un objectiu prioritari l’obtenció de serveis i productes amb uns elevats índexs de qualitat, per tal de superar les expectatives dels seus clients actuals i futurs, promovent sempre la millora contínua, garantint el compliment de la legislació vigent i protegint en tot moment el medi ambient.

 

És responsabilitat de la direcció de l’empresa comunicar, fomentar i exigir a absolutament tots els treballadors i les parts interessades, tant internes com externes a l’organització, una presa de consciència en matèria de qualitat i medi ambient, potenciant i recolzant totes les activitats que permetin millorar el servei i el producte que oferim als nostres clients, gestionar els riscos i les oportunitats, i prevenir la contaminació ambiental.

 

Totes les activitats realitzades a RAMON CLEMENTE estan encaminades a aportar la màxima qualitat al producte, amb un ús sostenible dels recursos. Per això, s’ha dissenyat una estratègia que combina els recursos humans amb els mitjans tècnics al nostre abast, en quatre línies bàsiques:

 

QUALITAT DEL PRODUCTE

 • Compliment de les especificacions i els requisits definits.
 • Qualitat dels productes fabricats a un preu competitiu.
 • Control de la matèria primera, els productes i els serveis subministrats externament.
 • Control de qualitat en tots els processos i les etapes, comprovant que es compleixen els criteris d’acceptació amb els recursos adients de seguiment i mesurament.

 

QUALITAT DEL SERVEI

 • Planificació i control operatiu adequat a totes les àrees i processos.
 • Compliment del termini de lliurament acordat amb els clients.
 • Implementació de la producció sota condicions controlades, mantenint la infraestructura i l’ambient apropiat per a l’operació.

 

QUALITAT DE GESTIÓ

 • Formació, motivació i conscienciació del personal per assegurar la millora contínua.
 • Optimització dels recursos humans disponibles i la gestió del seu coneixement.
 • Millora de la imatge d’empresa en l’entorn i l’àmbit d’actuació d’aquesta.
 • Enfortiment de la competitivitat a tots els nivells de l’organització.
 • Determinació de riscos i oportunitats per tal d’augmentar els efectes desitjables i reduir els no desitjats.

 

GESTIÓ AMBIENTAL

 • Identificació i avaluació dels aspectes ambientals que intervenen en els processos i introducció de les millores necessàries per tal de protegir, de manera eficaç, les persones, les instal·lacions i l’entorn de treball, a més de contribuir, d’aquesta manera, a prevenir la contaminació i a minimitzar-ne les possibles conseqüències.
 • Desenvolupament i aplicació, amb autoritat, en tot l’àmbit de l’empresa, d’unes bones pràctiques ambientals.
 • Compliment dels requisits legals i reglamentaris, així com dels compromisos adquirits amb el client i altres parts interessades.

 

LA DIRECCIÓ / 2022